Disclaimer


Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op relatiegeschenkidee.com vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Relatiegeschenk Idee. Uittreksels en links kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat er volledige en duidelijke bronvermelding wordt gegeven aan relatiegeschenkidee.com met passende en specifieke richting naar de oorspronkelijke inhoud inclusief link.

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming content van deze site elders opnieuw te publiceren, in welke vorm dan ook. Wij maken onderscheid tussen outbound syndicatie, hergebruik/herpublicatie op publieke websites, en inbound syndicatie, overname op een intranet of extranet.

Om de content op deze site elders openbaar te maken, te verspreiden dan wel te publiceren, is schriftelijke toestemming vereist via het tekenen van een overname-overeenkomst en een betaling van € 75 ( outbound) dan wel € 50 (inbound) per artikel.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Ad Matters. De redactie van relatiegeschenkidee.com probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt zij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Copyright » De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Het is niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming (delen) van deze website te kopiëren of te verspreiden. Wanneer wij misbruik hiervan constateren, zullen wij uw webhost sommeren om de betreffende content te (laten) verwijderen, alsmede Google middels een DMCA verzoek op de hoogte te stellen. Daarnaast behouden we het recht om alle geleden (vervolg) schade middels civiel en strafrechtelijke vervolging te verhalen op de veroorzaker.

Cookies » Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan de website die het heeft aangemaakt. Geen van deze cookies bevat informatie waardoor contact met u kan worden opgenomen via e-mail. U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Externe informatie » Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site » Het is de gebruiker van Relatiegeschenkidee.com toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad Matters, een koppeling aan te brengen tussen zijn of haar site en deze site.

Affiliate links » Deze site bevat affiliate links naar producten en diensten. Wij kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die gedaan worden via deze links. Bedankt voor het klikken!

Directe of indirecte schade » Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Relatiegeschenkidee.com wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Relatiegeschenkidee.com is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Relatiegeschenkidee.com, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Notice-and-takedown procedure » Als je van mening bent dat content op deze website onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via contact@relatiegeschenkidee.com. Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:

  • Uw contactgegevens
  • Gegevens die wij nodig hebben om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder ten minste de locatie (URL)
  • Beschrijving waarom de inhoud volgens u onrechtmatig of strafbaar is
  • De redelijke termijn voor het maken van een beoordeling en het afhandelen van een verzoek in geval van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbaarheid is enkele dagen. In de overige gevallen maximaal 5 werkdagen. U kunt ons verzoeken de melding met spoed af te handelen. Dit dient voldoende gemotiveerd te worden. Op basis van de motivering bepaalt relatiegeschenkidee.com of een spoedprocedure wordt toegepast.
  • Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Relatiegeschenkidee.com zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende scontent al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.